fbpx

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.6″ background_color=”#faa68b” custom_margin=”||4px|||” custom_padding=”||38px|||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][et_pb_row _builder_version=”4.0.4″ custom_padding=”||7px|||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.4″][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Casta Medium Expanded||||||||” text_text_color=”#443d39″ text_font_size=”57px” text_line_height=”1.8em” text_orientation=”center” custom_margin=”||2px|||”]

Algemene Voorwaarden

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.0.4″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.4″][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_font=”Casta – Light||||||||” text_text_color=”#443d39″ text_font_size=”19px” text_line_height=”1.4em” text_orientation=”center” custom_margin=”-8px||-12px|||”]

Voor meer informatie mail naar info@emilyvanvught.nl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.3″ background_color=”#f4efed” custom_margin=”-9px||-5px|||” custom_padding=”0px||102px|||”][et_pb_row _builder_version=”4.4.3″ width=”70%” width_tablet=”80%” width_phone=”” width_last_edited=”on|phone” module_alignment=”center” custom_padding=”54px|||||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.4″][et_pb_text _builder_version=”4.4.3″ text_text_color=”#443d39″ text_font_size=”20px” text_line_height=”1.4em”]

Artikel 1 Definities

 1. Emily van Vught is een eenmanszaak die zich ten doel stelt haar Opdrachtgevers te helpen met het maken van een business- en merkstrategie. Hiernaast verricht Emily van Vught tevens diensten als grafische designer, en levert zij producten.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Emily van Vught en Emily van Vught de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Emily van Vught en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Emily van Vught en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het maken van business- en merkstrategieën, alsmede alle andere door Emily van Vught ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website emilyvanvught.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Emily van Vught gesloten Overeenkomsten waarbij Emily van Vught Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Emily van Vught overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Emily van Vught via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Emily van Vught zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3. Opdrachtgever kan tevens bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van de bestelling. De Opdrachtgever kan via de Website een strippenkaart bestellen voor een tegoed aan uren om in overleg te besteden. Dit tegoed is 3 maanden geldig.
 4. Naast het bestellen van een tegoed aan uren kan de Opdrachtgever tevens producten bestellen in de vorm van een rock your brand box, deze fysieke box bevat een werkboek en digitale video’s.
 5. Als Emily van Vught een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Emily van Vught kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Emily van Vught dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Emily van Vught deze schriftelijk bevestigt.
 7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Emily van Vught.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Emily van Vught zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Emily van Vught heeft enkel een inspanningsverplichting, en kan niet gemeten worden tegen de commerciële resultaten van Opdrachtgever.
 3. Emily van Vught heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Emily van Vught de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Emily van Vught worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Emily van Vught aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Emily van Vught worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Emily van Vught zijn verstrekt, heeft Emily van Vught het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Emily van Vught zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Emily van Vught hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Emily van Vught dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Emily van Vught en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Emily van Vught op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Emily van Vught en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Emily van Vught is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Emily van Vught goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Emily van Vught bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Emily van Vught gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en staan zowel in- als exclusief BTW op de offerte aangegeven. Op de Website wordt de BTW bij betaling bijgerekend.
 2. Emily van Vught heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. Betaling geschiedt via bankoverschrijving of via Ideal.
 5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Emily van Vught mede te delen.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien Emily van Vught besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Het staat Emily van Vught vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 6 van dit artikel niet heeft voldaan.

Artikel 9 Levering

 1. Levering geschiedt binnen de overeengekomen termijn.
 2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Emily van Vught. Emily van Vught zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 3. Het niet-tijdig leveren van Emily van Vught is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Alle transportrisico’s komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken geleverd door Emily van Vught blijven in het eigendom van Emily van Vught, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Emily van Vught door zaaksvorming of anderszins teniet gaat, behoudt Emily van Vught zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Emily van Vught verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Emily van Vught te vestigen.

Artikel 11 Garanties

 1. Emily van Vught geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Emily van Vught is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Het opvolgen van door Emily van Vught gegeven adviezen komt te allen tijde voor de risico van Opdrachtgever.
 3. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Emily van Vught nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Emily van Vught enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 4. Emily van Vught is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Emily van Vught, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Emily van Vught om, als een door Emily van Vught ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Emily van Vught is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 9 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
 6. Emily van Vught is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 7. Emily van Vught is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 8. Emily van Vught is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart Emily van Vught voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 10. Indien Emily van Vught aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Emily van Vught met betrekking tot haar Diensten.
 11. De aansprakelijkheid van Emily van Vught is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Emily van Vught niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Emily van Vught.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Emily van Vught, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Emily van Vught zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Emily van Vught, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Emily van Vught overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Emily van Vught heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Emily van Vught kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. Emily van Vught behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Emily van Vught van gegevens. Opdrachtgever zal Emily van Vught vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@emilyvanvught.nlof telefonisch te melden via 06-53195032.

Artikel 17 Identiteit van Emily van Vught

 1. Emily van Vught is bij de KvK geregistreerd onder nummer 70117780 en draagt btw-identificatienummer NL205855738B02. Emily van Vught is gevestigd aan Stadhoudersplein 73 (3038EA) te Rotterdam.
 2. Emily van Vught is per e-mail te bereiken via info@emilyvanvught.nl of middels de Websiteemilyvanvught.nl en telefonisch op 0653195032.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Emily van Vught en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Emily van Vught en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]